AKTUALITY ZUŠ

Návrat žiakov do Základnej umeleckej školy Karola Pádivého

sa odkladá, ďalší najbližší termín návratu včas oznámime. Budeme sa riadiť rozhodnutím MŠVVaŠ SR.

vedenie ZUŠ Karola Pádivého


Návrat žiakov do škôl

Od 11. 01. 2021 sa bude vyučovanie na našej škole realizovať dištančným spôsobom 

Od 25. 01. 2021 so začiatkom prezenčného vzdelávania žiakov II. stupňa základných škôl by mala začať prevádzka aj ZUŠ

0401_Infografika_plán otvárania škôl


 

OZNAM

Na základe aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR  a po dohode so zriaďovateľom školy bude Základná umelecká škola Karola Pádivého vyučovať od pondelka 07.12.2020 naďalej dištančne.

Žiaci ostávajú v kontakte s triednym učiteľom cez Skype, Vibre, WhatsApp, Messenger, ZOOM alebo mailom.

Ďakujeme za pochopenie, s úctou

                                                                 riaditeľstvo školy ZUŠ Karola Pádivého


Vážení rodičia, milí žiaci,

na základe aktuálnych pokynov MŠVVaŠ SR od pondelka 26.10.2020 sa v Základnej umeleckej škole Karola Pádivého vyučovanie realizuje dištančne, zatiaľ do 27.11. 2020.
Jesenné prázdniny sa uskutočnia v škole v termínoch 30. októbra a 2.,6., a  9. novembra 2020.
Po dohode s triednymi učiteľmi budú žiaci v kontakte cez Skype, Vibre, WhatsApp, Messenger, ZOOM alebo mailom.

Dištančné vyučovanie hudobnej náuky bude zabezpečené  zadávaním úloh a pracovných listov cez mail.

Ďakujeme za porozumenie


OZNAM

Po dohode so zriaďovateľom školy bude Základná umelecká škola Karola Pádivého otvorená od 12. októbra 2020 až do odvolania len pre žiakov individuálneho štúdia, to znamená pre žiakov hudobného odboru, v hlavnej budove na Námestí SNP 2 aj na pobočkách Svinná a Kubrá. 
Žiaci výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru a vyučovanie hudobnej náuky sa bude vyučovať formou dištančného vzdelávania.

Verím, že to spoločne zvládneme.
riaditeľstvo školy ZUŠ Karola Pádivého


7. ročník regionálnej súťaže v hre na plechových dychových nástrojoch

 


Zadeľovanie hudobnej náuky bude v priestoroch vnútornej záhrady, v prípade nepriaznivého počasia v koncertnej sále.

Pri nástupe žiaka do školy je potrebné odovzdať triednemu učiteľovi vypísané a zákonným zástupcom podpísané (dostupné na webovej stránke školy aj pri vstupe do budovy ZUŠ):
1. Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
2. Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťa

Pri vstupe do budovy Vás prosíme dodržiavať všetky hygienické opatrenia a podmienky vstupu do školy.

 


OZNAM

Upozorňujeme rodičov, ktorých deti končia štúdium na našej škole a ešte nepožiadali o vrátenie finančných prostriedkov za mesiace apríl, máj, jún, aby tak urobili do 30.08.2020. Po tomto termíne už nebude možné vrátiť finančné prostriedky za tieto mesiace.

riaditeľstvo školy
ZUŠ Karola Pádivého


ZBOROVÝ SPEV

Žiaci od 6 do 13 rokov, ktorí máte záujem spievať v speváckom zbore, zapíšte sa  2. 9. od 9:00 do 15:00 pri zápise hudobnej náuky na príslušné tlačivo, prípadne v triede č. 29 u p.uč. Andreja Staňa. Vyučovanie speváckeho zboru pod vedením Lucie Matúšovej a Andreja Staňa bude prebiehať každú stredu v čase od 15:25 do 16:30 hod. Úvodná hodina sa uskutoční 9. 9. 2020 o 15:25 v triede č. 41.

Tešíme sa na Vás!

 


KONCERT Z DOMU


KONCERT ABSOLVENTOV HUDOBNÉHO ODBORU


 


PRIJÍMACIE SKÚŠKY DO VŠETKÝCH ODBOROV ZUŠ KAROLA PÁDIVÉHO PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

Vzhľadom k pokynom Ministerstva školstva SR o prerušení vyučovania v školách a školských zariadeniach, sa prijímacie skúšky do ZUŠ budú organizovať nasledovne:
Od 1. mája 2020 do konca júna 2020 sa uskutočnia prijímacie skúšky bez osobnej účasti žiakov a ich zákonných zástupcov formou vypísania elektronickej prihlášky na webovej stránke školy.

V prihláške je potrebné vypísať všetky povinné údaje. Zákonný zástupca dieťaťa uvedie svoj emailový kontakt z dôvodu spätnej väzby a zašle vypísaný formulár na adresu: zustrencin@zustrencin.sk
K prihláške je potrebné vypísať aj Čestné vyhlásenie pre zber údajov a poslať na adresu: zustrencin@zustrencin.sk
O prípadných zmenách prijímacieho konania budeme informovať na webovej stránke školy a FB školy.

Tešíme sa na každého nášho nového žiaka!

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

ČESTNÉ VYHLÁSENIE


POPLATKY ZA ŠTÚDIUM


Poplatky za štúdium na tento polrok budeme evidovať nasledovne:

  • Za január, február, marec ako uhradené.
  • Ak žiak bude pokračovať v štúdiu v ďalšom školskom roku 2020/2021, platba za ďalšie tri mesiace sa automaticky presunie na september, október, november a rodič uhradí už len decembrovú platbu. Vyplnené tlačivo na presun finančných prostriedkov zašle zákonný zástupca na mailovú adresu: sekretariat@zustrencin.sk
  • Ak žiak nebude pokračovať v štúdiu a platbu má uhradenú do júna, škola vráti preplatok za tri mesiace na číslo účtu zákonného zástupcu
  • Pripravený formulár na vrátenie finančných prostriedkov rodič vypíše,  vytlačí, podpíše, oskenuje a zašle na mailovú adresu: sekretariat@zustrencin.sk aj s číslom  účtu, na ktorý treba preplatok vrátiť.
  • Ak rodič nemá možnosť oskenovať podpísané tlačivo, môže ho poslať poštou na adresu školy (Nám. SNP 2, 911 89 Trenčín), prípadne vhodiť do poštovej schránky vo dverách do budovy školy od parku.

TLAČIVO NA PRESUN FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ÚHRADY ŠKOLNÉHO

TLAČIVO NA VRÁTENIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV ÚHRADY ŠKOLNÉHO
VYUČOVANIE ŽIAKOV POČAS KARANTÉNY


Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.


XII. ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja 3/4/2020

 


USMERNENIE MŠ SR


USMERNENIE HH SR


Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole od 1/1/2020

Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín takto:

a) Prípravné štúdium   8,00 €

b) Základné štúdium – 1. stupeň od 5 do 15 rokov – bez vlastného príjmu
– individuálna forma vyučovania 12,00 €
– skupinová forma vyučovania   9,00 €

c) Základné štúdium – 2. stupeň od 16 do 25 rokov – bez vlastného príjmu
– individuálna forma štúdia 12,00 €
– skupinová forma vyučovania   9,00 €


JAZZOVÝ WORKSHOP A KONCERT 20/11/2019

PRIHLÁŠKA JAZZOVÝ WORKSHOP 20/11/2019


JAZZOVÝ KONCERT

21/11/2019


PLATBY ŠKOLNÉHO A ZDRUŽENIA RODIČOV PRI ZUŠ 2019/2020


PRIMÁTOR MESTA OCENIL ŽIAKOV ZUŠ

 


BULLETIN 70 ROKOV ZUŠ KAROLA PÁDIVÉHO

 


ABSOLVENTSKÉ TABLÁ

 


ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 2018/2019