7. ročník regionálnej súťaže v hre na plechových dychových nástrojoch

Vyhlasovateľ súťaže:
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín

Organizátor súťaže:
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín
ZRŠ pri ZUŠ Karola Pádivého

Termín a miesto konania súťaže:
26. november 2020
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín
Nám. SNP 2
911 89 Trenčín

Porota:
Pedagógovia konzervatórií a profesionálni hráči na plechové dychové nástroje

Súťažný poriadok:
1. kategória: rok narodenia 2008-2009, časový limit do 4 min.
2. kategória: rok narodenia 2006-2007, časový limit do 4 min.
3. kategória: rok narodenia 2004-2005, časový limit do 6 min.
4. kategória: rok narodenia 2002-2003, časový limit do 6 min.
5. kategória: rok narodenia 2001 a starší, časový limit do 8 min.

Súťaž je jednokolová.
Súťažiaci predvedú dve skladby tempovo, alebo štýlovo odlišné v sprievode akordického nástroja (klavíra). Rozšírený sprievod (viac hudobných nástrojov) sa nepovoľuje.
Súťažiť sa môže na všetky druhy plechových dychových nástrojov (trúbka, tenor, barytón, lesný roh, pozauna, tuba).
Kategórie sa nedelia podľa nástrojov.
Transpozície sa povoľujú.

Organizačné pokyny:
Po 18. 11. 2020 na www.zustrencin.sk

Prihlasovanie účastníkov:
Elektronické prihlášky  treba odoslať do 10. 11. 2020 na sekretariat@zustrencin.sk
P O Z O R ! Prihláška bude v dvoch variantoch:
A – pre súťažiacich
B – pre pedagógov, korepetítorov a pozorovateľov (každá zúčastnená osoba pošle 1 prihlášku)

Účastnícky poplatok:
15,- EUR súťažiaci
10,- EUR pedagóg, korepetítor, pozorovateľ

Poplatok treba zaplatiť do 20. 11. 2020. Pri platbe uveďte správu pre adresáta: názov vašej ZUŠ a počet platiacich osôb
IBAN: SK8256000000000609880001

V prípade nepriaznivej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 môže byť súťaž zrušená (uhradené platby sa vrátia).

Kontakt:
Eva Kršková, DiS.art.
0915 781 567

Prajeme veľa chuti a úspechov pri príprave na súťaž!

PRIHLÁŠKA A


PRIHLÁŠKA B

ČASOVÝ  HARMONOGRAM SÚŤAŽE

7.30 – 8.30           príchod a prezentácia účastníkov
8.40                         otvorenie súťaže
9.00 – 10.45        súťaž 1. kategória
11.15 – 11.45.    súťaž 3. kategória
12.00 – 13.15    obed
13.30 – 14.30    súťaž 2. kategória
15.30                      vyhlásenie výsledkov súťaže a ukončenie súťaže

VÝSLEDKY SÚŤAŽE