6. ročník regionálnej súťaže v hre na plechových dychových nástrojoch

Vyhlasovateľ súťaže:
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín

Organizátor súťaže:
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín
ZRŠ pri ZUŠ Karola Pádivého

Termín a miesto konania súťaže:
29. 11. 2018
Základná umelecká škola Karola Pádivého Trenčín
Nám. SNP 2
911 89 Trenčín

Porota:
Pedagógovia konzervatórií a profesionálni hráči na plechové dychové nástroje

Súťažný poriadok:
1. kategória: rok narodenia 2006-2007, časový limit do 4 min.
2. kategória: rok narodenia 2004-2005, časový limit do 4 min.
3. kategória: rok narodenia 2002-2003, časový limit do 6 min.
4. kategória: rok narodenia 2000-2001, časový limit do 6 min.
5. kategória: rok narodenia 1999 a starší, časový limit 7-10 min.

Súťaž je jednokolová.
Súťažiaci predvedú dve skladby tempovo, alebo štýlovo odlišné.
Súťažiť sa môže na všetky druhy plechových dychových nástrojov (trúbka, tenor, barytón, lesný roh, pozauna, tuba).
Kategórie sa nedelia podľa nástrojov.
Transpozície sa povoľujú.

Organizačné pokyny:
Po 15. 11. 2018 na www.zustrencin.sk

Termín prihlasovania:
Do 10. 11. 2018 elektronickou prihláškou (viď nižšie)

Účastnícky poplatok:
Každý účastník (súťažiaci, pedagóg, korepetítor) uhradí 10,- EUR do 15. 11. 2018 (štartovné, obed a náklady spojené s realizáciou súťaže) na číslo účtu : IBAN SK 82 5600 0000 0006 0988 0001
Doklad o zaplatení (kópiu) prineste so sebou.
Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Kontakt:
Eva Kršková, DiS.art.
0915 781 567

Prajeme veľa chuti a úspechov pri príprave na súťaž!

PRIHLÁŠKA
(prihlásiť sa je možné do 10. 11. 2018)