PIESEŇ LÝDIE FAJTOVEJ 2019

Základná umelecká škola Karola Pádivého v Trenčíne
a
Mesto Trenčín

vyhlasuje XVI. ročník krajskej súťaže

PIESEŇ LÝDIE FAJTOVEJ 2019
spevácka súťaž žiakov základných umeleckých škôl stredného Považia s možnosťou účasti iných krajov

Harmonogram súťaže
8:00 – 9:00           Prezentácia, ZUŠ K.Pádivého Trenčín
9:15 – 13:15        Otvorenie súťaže, súťaž, koncertná sála ZUŠ
13:15 – 14:15     Prestávka
14:30                      Vyhlásenie výsledkov + koncert, koncertná sála ZUŠ

Propozície súťaže
Súťažná prehliadka je zameraná na prednes slovenskej ľudovej piesne.
Súťaž je organizovaná iba pre žiakov základných umeleckých škôl. Nie je podmienkou hlavný predmet spev.
Súťaž je jednodňová, výsledky budú vyhlásené po odsúťažení všetkých kategórií.
Uzávierka prihlášok do súťaže je 23. apríla 2019.
Prihlášku spolu s dokladom o platbe zašlite na adresu:
Základná umelecká škola Karola Pádivého
Nám. SNP č. 2
911 89 Trenčín
alebo e-mailom: sekretariát@zustrencin.sk

Je nutné uviesť celkový počet zúčastnených z vysielajúcej ZUŠ!

Súťaží sa v 5-tich vekových kategóriách:
A) vek do 10 rokov
B) vek od 10 do 12 rokov
C) vek od 12 do 15 rokov
D) vek od 15 do 18 rokov
E) vek od 18 do 25 rokov
a tiež v samostatnej kategórii ľudových hudieb a ľudových nástrojov

Rozhodujúci je vek súťažiaceho v deň konania súťaže. Vo všetkých kategóriách súťažia dievčatá a chlapci spoločne.
Ak chcete prihlásiť PŠ alebo PPŠ, t.j. dieťa od 5 do 7 rokov, vytvoríme pre nich zvlášť kategóriu.
Súťaž sa koná v budove Základnej umeleckej školy v Trenčíne dňa
7. mája 2019

Podmienky súťaže
Každý súťažiaci si pripraví dve piesne:
1. Ľudová pieseň – (povinná) zo spevníka Lýdie Fajtovej alebo z nahrávky tejto speváčky
2. Ľudová pieseň – voľný výber
Doporučujeme piesne tempovo a výrazovo odlišné. Jedna pieseň môže, ale nemusí byť a capella.
Hudobný sprievod na súťaži si zabezpečí každá vysielajúca základná umelecká škola samostatne (cimbal, kontrabas, akordeón – nástroje sú k dispozícii na našej škole).
Keďže súťaž chceme ponechať i naďalej vo folklórnom poňatí, vylučujeme klavírne korepetície.
Po dohode s porotou skúšobne otvárame v jednotlivých kategóriách možnosť použiť karaoke sprievod (akceptujeme len nahrávku ĽH, alebo ľudového nástroja – vylučujeme klavír a keyboard).
Podklady stačí priniesť v deň súťaže na CD, alebo na USB-kľúči. V prihláške je nutné uviesť pôvod nahrávky + upravovateľa.
Na súťaži sa bude hodnotiť:
– interpretácia ľudovej piesne
– regionálna výslovnosť
– výber súťažných skladieb
– dodržanie regionálne-hudobného charakteru súťažnej ukážky
– kvalita hudobného sprievodu

„O najkrajšie uvitú kytičku piesní L.Fajtovej v orchestrálnej úprave.“
Vzhľadom k tomu, že hudobné sprievody účinkujúcich Vám zabezpečujú väčšinou Vaše ľudové hudby, vyhlasujeme opäť aj súťaž pre ľudové orchestre ZUŠ.
Zúčastniť sa môže každá ľudová hudba zložená zo žiakov Vašej ZUŠ (vek do 18 rokov).

Podmienky súťaže
A) Povinná orchestrálna skladba zložená z piesní zo spevníka L. Fajtovej
v rozsahu 3 – 5 minút
B) Prehliadková skladba pre ľudovú hudbu v rozsahu do 5 minút
Súčasťou súťaže bude Odborný seminár pre pedagógov a galakoncert s vyhlásením výsledkov a oznámením ocenených interpretov.
Poradie súťažiacich sa losuje v každej kategórii pri prezentácii. Porotu menuje organizačný výbor súťaže. Predsedom poroty je každoročne Mgr. Miroslav Dudík – OĽUN Rádio Bratislava.
Laureáta súťaže vyhlasuje pani Lýdia Fajtová.
Finančné požiadavky
Cestovné účastníkom hradí vysielajúca základná umelecká škola.
Účastnícke poplatky:
Sólo súťažiaci: 15,- Eur
Ľudová hudba: 8,- Eur za každého člena
Korepetítor, pedagóg a pozorovateľ: 8,- Eur
Poplatok treba uhradiť na číslo účtu

Rodičovského združenia pri ZUŠ Trenčín
IBAN SK82 5600 0000 0006 0988 0001

Z poplatku bude uhradený obed a malé občerstvenie a ceny.
Kópiu dokladu o zaplatení prosíme zaslať spolu s prihláškou!
Pre dobré organizačné zabezpečenie súťaže Vás prosíme o presný počet všetkých uchádzačov, t.j. súťažiaci, hudobný sprievod a pedagógovia.
Organizačné informácie obdržíte pri prezentácii.
Ďalšie informácie na tel. č. 032/7435521, alebo na 0905/207233 Slávka Švajdová – organizátorka súťaže
Harmonogram súťaže bude zverejnený na stránke školy
www.zustrencin.sk týždeň pred súťažou.

PRIHLÁŠKA SÓLISTU

PRIHLÁŠKA ĽH

Súťažné skladby:
A)

B)

 

PRIHLÁŠKA V PDF