AKTUALITY ZUŠ


Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

Týmto opatrením nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19. Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.


VYUČOVANIE VÝTVARNÍKOV POČAS KARANTÉNY


VYUČOVANIE HUDOBNÍKOV POČAS KARANTÉNY


XII. ročník klavírnej súťaže Trenčianskeho kraja 3/4/2020

 


USMERNENIE MŠ SR


USMERNENIE HH SR


Určenie výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole od 1/1/2020

Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín takto:

a) Prípravné štúdium   8,00 €

b) Základné štúdium – 1. stupeň od 5 do 15 rokov – bez vlastného príjmu
– individuálna forma vyučovania 12,00 €
– skupinová forma vyučovania   9,00 €

c) Základné štúdium – 2. stupeň od 16 do 25 rokov – bez vlastného príjmu
– individuálna forma štúdia 12,00 €
– skupinová forma vyučovania   9,00 €


JAZZOVÝ WORKSHOP A KONCERT 20/11/2019

PRIHLÁŠKA JAZZOVÝ WORKSHOP 20/11/2019


JAZZOVÝ KONCERT

21/11/2019


PLATBY ŠKOLNÉHO A ZDRUŽENIA RODIČOV PRI ZUŠ 2019/2020


PRIMÁTOR MESTA OCENIL ŽIAKOV ZUŠ

 


BULLETIN 70 ROKOV ZUŠ KAROLA PÁDIVÉHO

 


ABSOLVENTSKÉ TABLÁ

 


ABSOLVENTSKÉ KONCERTY 2018/2019