POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Úhrada školného v šk. roku 2019/2020

V zmysle §49 zákona č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ Mesto Trenčín určuje VZN č. 35/2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  ZUŠ Karola Pádivého nasledovne: 

Január – jún 2020

Individuálne  vyučovanie   12,00 Eur/mes. x 6 mes. = 72,- Eur           

Skupinové  vyučovanie         9,00 Eur/mes. x 6 mes. = 54,- Eur           

Prípravné štúdium                8,00 Eur/mes. x 6 mes. = 48,- Eur 

Štúdium pre dospelých /s vlastným príjmom/

Individuálne vyučovanie   50,00 Eur/mes. x 6 mes. = 300,- Eur

Skupinové  vyučovanie      30,00 Eur/mes. x 6 mes. = 180,- Eur


Zriaďovateľ na základe ustanovenia § 49 ods. 4 školského zákona určuje výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov na štúdium v základnej  umeleckej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín takto:

a) Prípravné štúdium   8,00 €

b) Základné štúdium – 1. stupeň od 5 do 15 rokov – bez vlastného príjmu
     – individuálna forma vyučovania 12,00 €
     – skupinová forma vyučovania   9,00 €

c) Základné štúdium – 2. stupeň od 16 do 25 rokov – bez vlastného príjmu
     – individuálna forma štúdia 12,00 €
     – skupinová forma vyučovania   9,00 €

 

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 12,- €/mesiac BANKOVÝ ÚČET: 4016524245/7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 9,- €/mesiac
PRÍPRAVNÉ VYUČOVANIE 8,- €/mesiac

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH (S VLASTNÝM PRÍJMOM)
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 50,- €/mesiac BANKOVÝ ÚČET: 4016524245/7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 30,- €/mesiac
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE
 ZA JEDNU RODINU 3,- €/mesiac BANKOVÝ ÚČET: 0609880001/5600
IBAN: SK82 5600 0000 0006 0988 0001