POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Žiadame rodičov, aby uhradili školné za september až december 2019 DO KONCA OKTÓBRA 2019.

Platby uskutočnite s variabilným symbolom, ktorý vám pridelí triedny učiteľ.

Ďakujeme

 

V zmysle §49, ods.4 zákona č. 245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o  zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ mesto Trenčín určuje mesačnú výšku príspevku v ZUŠ Karola Pádivého na školský rok 2019/2020 nasledovne:

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 9,60 €/mesiac BANKOVÝ ÚČET: 4016524245/7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 6,72 €/mesiac
PRÍPRAVNÉ VYUČOVANIE 5,76 €/mesiac

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH (S VLASTNÝM PRÍJMOM)
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE BANKOVÝ ÚČET: 4016524245/7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 18,92 €/mesiac
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE
 ZA JEDNU RODINU 3,00 €/mesiac BANKOVÝ ÚČET: 0609880001/5600
IBAN: SK82 5600 0000 0006 0988 0001