POPLATKY ZA ŠTÚDIUM

Úhrada školného v šk. roku 2019/2020

V zmysle §49 zákona č.245/2008 Z.z. O výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zriaďovateľ Mesto Trenčín určuje VZN č. 35/2019 výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou  ZUŠ Karola Pádivého nasledovne: 

september-december 2020

a/ Štúdium pre žiakov od 5 do 15 rokov bez vlastného príjmu

Prípravné štúdium                8,00 Eur/mes. x 4 mes. = 32,00 Eur
Individuálne  vyučovanie   12,00 Eur/mes. x 4 mes. = 48,00 Eur
Skupinové  vyučovanie         9,00 Eur/mes. x 4 mes. = 36,00 Eur

Štúdium ďalšieho odboru  v individuálnej forme vyučovania  50,00×4 m.=200,00 Eur
Štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania       35,00×4 m.=140,00 Eur

b/ Štúdium pre žiakov od 16 do 25 rokov bez vlastného príjmu 

Individuálne  vyučovanie   12,00 Eur/mes. x 4 mes. = 48,00 Eur
Skupinové  vyučovanie          9,00 Eur/mes. x 4 mes. = 36,00 Eur

Štúdium ďalšieho odboru  v individuálnej forme vyučovania  50,00×4 m.=200,00 Eur
Štúdium ďalšieho odboru v skupinovej forme vyučovania       35,00×4 m.=140,00 Eur

c/ Štúdium pre žiakov nad 25 rokov s vlastným príjmom 

Individuálne  vyučovanie   50,00 Eur/mes. x 4 mes. = 200,00 Eur
Skupinové  vyučovanie       30,00 Eur/mes. x 4 mes. = 120,00 Eur                               

Platby treba uhradiť do 30. októbra 2020. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a podľa §50 o ukončovaní štúdia v Základnej umeleckej škole bod 2 riaditeľ ZUŠ môže rozhodnúť o predčasnom ukončení štúdia ak žiak, alebo zákonný zástupca žiaka neuhrádza čiastočnú úhradu nákladov podľa §49 ods.4.

V Trenčíne 1. 9. 2020

 

INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 12,- €/mesiac BANKOVÝ ÚČET: 4016524245/7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 9,- €/mesiac
PRÍPRAVNÉ VYUČOVANIE 8,- €/mesiac

ŠTÚDIUM PRE DOSPELÝCH (S VLASTNÝM PRÍJMOM)
INDIVIDUÁLNE VYUČOVANIE 50,- €/mesiac BANKOVÝ ÚČET: 4016524245/7500
IBAN: SK81 7500 0000 0040 1652 4245
SKUPINOVÉ VYUČOVANIE 30,- €/mesiac
ČLENSKÝ PRÍSPEVOK NA RODIČOVSKÉ  ZDRUŽENIE
 ZA JEDNU RODINU 3,- €/mesiac BANKOVÝ ÚČET: 0609880001/5600
IBAN: SK82 5600 0000 0006 0988 0001