RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE PRI ZUŠ K. PÁDIVÉHO TRENČÍN

IČO
37915444
DIČ
2021753360
Sídlo
Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole Trenčín
Nám. SNP 2
91189 Trenčín

Právna forma a stanovy RZ
Rodičovské združenie pracuje formou občianskeho neziskového združenia, zaregistrovaného na Ministerstve vnútra SR. Podľa stanov je najvyšším orgánom RZ plenárne zhromaždenie, ktoré je zvolané raz ročne.Výkonným orgánom RZ je výbor rodičovského združenia.

Rada RZ

  • Mgr. Xénia Tobolková Jarošová, predseda
  • Alica Orságová, podpredseda
  • Ing. Mária Špániková, hospodárka
  • Miroslav Turek, člen
  • Ing. Zuzana Virguš, člen
  • Ing. Elena Pelechová, člen
  • Ing. Katarína Feniková, člen
  • Mgr. Mária Vondráčková, predsedníčka revíznej komisie
  • Oľga Olasová, člen revíznej komisie
  • Ľudo Kraus, člen revíznej komisie


Revízna komisia

Kontrolným orgánom je revízna komisia.

Členský príspevok
Členský príspevok je 3,- € na mesiac na jedno dieťa.
Bankový účet: 0609880001/5600
IBAN: SK 5600 0000 0006 0988 0001

Z členských príspevkov sa organizujú a plne hradia všetky zájazdy, súťaže, exkurzie a návštevy divadelných, operných a baletných predstavení. Zabezpečujú sa ceny do všetkých súťaží, ako aj občerstvenie. Z fondu sa taktiež financujú opravy školských hudobných nástrojov a náklady na zlepšenie prostredia, v ktorom sú žiaci vyučovaní.