ŠTÚDIUM

DRUHY A FORMY ŠTÚDIA

V jednotlivých odboroch sa vyučuje formou individuálného a skupinového vyučovania. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.
Všetky odbory sa riadia samostatnými učebnými plánmi.


 • prípravné štúdium – deti MŠ od 5 rokov
 • I. stupeň základného štúdia – žiaci 6 – 15 rokov
 • II. stupeň – žiaci 16 – 19 rokov
 • štúdium pre dospelých – 19 – 25 rokov

Nadaným a talentovaným deťom a študentom sa poskytuje forma rozšíreného vyučovania v zmysle individuálnych študijných plánov na profesionálnu prípravu.

VYUČOVANIE

Hudobný odbor

 • vyučovanie prebieha 2x týždenne
 • v rozsahu 1,5 – 4,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • vyučovanie prebieha v individuálnej forme, v určitých prípadoch v skupinovej forme

Výtvarný odbor

 • vyučovanie prebieha 1x týždenne
 • v rozsahu 2 – 3 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupinách je:
  • I. stupeň: 6 – 10 žiakov
  • II. stupeň: 4 – 6 žiakov
  • ŠPD: 3 – 5 žiakov

Tanečný odbor

 • vyučovanie prebieha 2x týždenne
 • v rozsahu 2 – 5,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupinách 5 – 15 žiakov

Literárno-dramatický odbor

 • vyučovanie prebieha 1x týždenne
 • v rozsahu 3 – 5,5 vyučovacích hodín podľa učebných osnov jednotlivých ročníkov
 • v skupine 5 – 10 žiakov