HUDOBNÝ ODBOR

Hudobný odbor je najstarším vyučovaným odborom na škole, škála študijných predmetov zahŕňa takmer všetky tradičné hudobné nástroje, používané v klasických, folklórnych, popových a džezových zoskupeniach. Odbor je organizovaný do 8 hlavných oddelení:

  • klavírne
  • strunové
  • dychové
  • bicie nástroje
  • akordeónové
  • spevácke
  • hudobná náuka
  • hudobné telesá

V tomto školskom roku navštevuje hudobný odbor spolu 520 žiakov, ktorým sa venuje 40 kvalifikovaných pedagógov. Škola je vybavená dostatočným počtom učební, máme koncertnú sálu, skúšobňu pre orchestre, viac ako 30 klavírov a mnoho iných hudobných nástrojov. Hudobný odbor poriada množstvo interných a verejných akcií v rámci školského života, ale aj v rámci kultúrneho diania v meste Trenčín a v regióne. Najlepší žiaci sa každoročne úspešne zúčastňujú na súťažiach, niektorí pokračujú v štúdiu na konzervatóriách, nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

KLAVÍRNE ODDELENIE

Vyučovanie hry na klavíri v našom meste má korene v r. 1933, keď sa tomuto povolaniu začala venovať Margita Dubnicayová, ďalej pokračovala v tejto pedagogickej činnosti Ida Gallová Brunovská. V roku 1949 vzniká Mestský hudobný ústav; v tom čase už klavírne oddelenie malo 6 pedagógov.Počas 66 rokov pôsobenia klavírneho oddelenia na ZUŠ v trenčíne sa vystriedalo veľké množstvo výnimočných klavírnych pedagógov. Výsledky zo súťaží a množstvo absolventov prijatých na konzervatóriá sú živým svedectvom o ich svedomitej a odbornej práci.

SLÁČIKOVÉ ODDELENIE

Sláčikové oddelenie poskytuje umelecké vzdelanie v hre na husliach, viole, violončele a kontrabase.Súčasťou výuky na nástrojoch je hudobná náuka. Vyučovanie prebieha v individuálnej forme. Od 3. ročníka pribúdajú kolektívne predmety – hra v súbore, hra v orchestri, komorná hra, ľudová hudba. Cieľom štúdia je poskytnúť možnosť rozvoja deťom, u ktorých je prirodzená muzikalita a fyzické predpoklady pre hru na nástroji. Dôležitú úlohu zohráva vzťah žiaka k nástroju, vzťah učiteľa a žiaka, aby bol čo najprirodzenejší a otvorený k napredovaniu v hre na nástroji, a samozrejme dobrá spolupráca s rodičmi. Žiaci sa po nadobudnutí potrebných zručností veľmi skoro zapájajú do akcií organizovaných školou, a tiež mimoškolských kultúrnych podujatí, súťaží, družobných koncertov.

Hra na husliach

Viac ako 500 rokov sú husle jedným z najvýznamnejších hudobných nástrojov v európskej klasickej kultúre, i v našom folklóre. Pre ich schopnosť hovoriť priamo k srdcu nikdy neutíchne záujem učiť sa hrať na tento nádherný nástroj. Hra na husliach je veľkou výzvou, kladie vysoké požiadavky na schopnosti študenta, i na kvalitné metódy pedagóga, a naša škola už od svojho vzniku tieto nároky plne uspokojuje. Celý rad úspešných absolventov je toho dôkazom. Napríklad Peter Zajíček, umelecký vedúci súboru Musica Aeterna, alebo dirigent Oliver Dohnányi, umelci významní aj vo svetovom kontexte, sa učili hrať na husliach na našej škole. Sme na nich pyšní, ale samozrejme nie je jediným cieľom základného umeleckého školstva vychovávať virtuózov. Veľké množstvo našich žiakov, i keď si nevyberú profesionálnu kariéru hudobníka, sa venuje nadšenému muzicírovaniu v amatérskej rovine. Príkladom je Komorný orchester mesta Trenčín, ktorý už 26 rokov obohacuje kultúru v meste i v regióne. Založili ho žiaci a pedagógovia husľovej hry našej ZUŠ. Vedený bol a je našimi učiteľmi. Takisto početné a úspešné folklórne telesá, ako sú Trenčan, Družba, Kornička, Radosť a iné, sa práve vďaka našim huslistom tešia dobrému „zdraviu“ a popularite.
Hru na huslich a viole vyučujú:
Ondrej Bičan, Dis art.
Alena Piatková, DiS. art.
Bc. Veronika Staňková, DiS. art.
Ľubica Zajacová, DiS art.
Róbert Zemene, DiS art.

Hra na cimbal
Cimbal na ZUŠ Karola Pádivého študuje už 12 žiakov, čo je v priebehu 4 rokov nárast o 10 žiakov. Keďže žiaci aj pedagóg potrebujú pri výučbe kvalitný nástroj, vedenie ZUŠ sa rozhodlo v roku 2015 zakúpiť nový cimbal. Po prehodnotení rôznych ponúk sme sa rozhodli pre cimbal z firmy Bohák, ktorá sídli pri Liptovskom Mikuláši. Cimbal stál nemalé finančné prostriedky, takže vedenie ZUŠ poprosilo rodičovskú radu, či by sa na kúpe nového nástroja neangažovali. Rodičovská rada teda odsúhlasila určité finančné prostriedky, vďaka ktorým sa kúpa mohla zrealizovať. Touto cestou by sme im chceli poďakovať. Ostatné finančné prostriedky išli z 2%-tnej dane. Dúfame, že nástroj nám bude dlhé roky dobre slúžiť.
Hru na cimbale vyučuje Mgr. Andrej Staňo.

GITAROVÉ ODDELENIE

Gitara je v súčasnosti veľmi populárny a obľúbený hudobný nástroj. Je možné uplatniť ju takmer vo všetkých hudobných žánroch. Výučba v gitarovom oddelení je zameraná hlavne na štúdium hry na klasickej gitare, ktorá je nenahraditeľným vstupom do gitarového sveta. Gitaristi pri štúdiu získavajú neoceniteľné znalosti ako je napríklad tvorba tónu, správne postavenie rúk, správne držanie nástroja a, samozrejme, mnohé iné zručnosti a vedomosti. Na základe postupného a cieľavedomého odborno-pedagogického vedenia môžu študenti pokračovať v štúdiu gitary na konzervatóriách, prípadne na hudobno–pedagogických fakultách.
Po získaní základných znalostí z klasickej gitary, niektorí žiaci prejavujúci záujem o elektrickú gitaru alebo basovú gitaru, pokračujú v štúdiu na týchto nástrojoch. Hrajú v školskej hudobnej skupine alebo v big bande, kde sa venujú populárnej a džezovej hudbe.
Pedagógovia v gitarovom oddelení:
Jana Kamarášová, DiS. art. – hra na gitare
Marek Piliš, DiS. art. – hra na gitare
Mgr. Michal Orechovský – hra na gitare, gitarový súbor LUSKÁČIK
Jaroslav Oliš, DiS. art. – hra na gitare, hudobné skupiny

DYCHOVÉ ODDELENIE

Dychové oddelenie vyučuje širokú škálu nástrojov: hru na zobcovej flaute, na priečnej flaute, na klarinete, saxofóne, plechových dychových nástrojoch (napr. trúbka, tenor). Žiaci sú vyučovaní podľa platných učebných plánov a osnov a nášho vlastného školského vzdelávacieho programu. Po ukončení štúdia na našej škole žiaci ovládajú hru na nástroji v rozmedzí náročnosti základného umeleckého školstva. Sú schopní interpretovať samostatne skladby sólové, hrať v komorných, a orchestrálnych zoskupeniach. Hra na dychových nástrojoch ponúka žiakom možnosť rozvíjať svoje umelecké vlohy, zdokonaľovať zručnosti, prehlbovať emocionálnu inteligenciu a v neposlednom rade skvalitňovať seba ako osobnosť.

ODDELENIE BICÍCH NÁSTROJOV

Hra na bicie nástroje sa v poslednom období teší stále väčšej a väčšej obľube u detí a mládeže. Z tohto dôvodu sme aj u nás prispôsobili metodiku a vyučujeme hru na bicie nástroje prevažne na celej súprave, čiže nevyučujeme klasické bicie nástroje jednotlivo tak, ako tomu bolo v minulosti. Všetkých bubeníkov teda pripravujeme na hru v kapele, orchestri, nahrávacom štúdiu, na veľké pódiá alebo na malé hudobné kluby – hrať rôzne žánre ako jazz, blues, funky, afrocuban, hiphop, punk alebo metal…
Ku každému žiakovi pristupujeme individuálnym spôsobom pre dosiahnutie želaného smeru.
Výučba je individuálna, v rámci hodiny preberáme techniku hry, potrebnú teóriu, praktické ukážky, kde si môžete zahrať na koncerte bicích nástrojov svoj obľúbený song s MP3 podkladom.
Tiež vám poradíme:
• aké bicie nástroje potrebujete
• aké činely si zakúpiť
• potrebné paličky
• správnu techniku cvičenia
ale aj praktické veci:
• výber správnych bubeníckych blán
• nákup vhodnej stoličky
• ako cvičiť v paneláku alebo v rodinnom dome
• ozvučenie bicích nástrojov na koncertoch
• praktické rady pre hru v kapele

Každý muzikant by mal mať základný prehľad, ak nechce do konca života hrať iba v garáži. Veď len odborná znalosť nás môže posunúť ďalej v rebríčku prestíže.

AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE

Akordeónové oddelenie na ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne tvorí súčasť hudobného odboru od vzniku školy. Vzdelávací proces a umelecký rast  žiaka je podmienený individuálnou starostlivosťou pedagóga a alternatívnymi metódami práce, podľa záujmu vyučuje sa hra na klávesovom a gombíkovom akordeóne. Štúdium hry na akordeóne vzdeláva žiaka umelecky, individuálny prístup pedagóga ku každému žiakovi podľa osobných daností a stupňa jeho technickej a umeleckej vyspelosti podnecuje žiaka tvorivo uplatniť zručnosti, schopnosti a vedomosti, ktoré získa štúdiom predmetov kompletného vzdelávacieho programu vo svojom individuálnom umeleckom prejave a práci. Cieľom práce pedagóga je naučiť žiaka hrať na akordeóne na úrovni primeranej veku, získavať skúsenosti v praktickej hre i v komorných zoskupeniach, prebúdzať jeho hudobnú predstavivosť, formovať inštrumentálne návyky, získavať skúsenosti v praktickej a komornej hre, naučiť dieťa hudbu pochopiť a milovať – objaviť krásny svet.
Žiaci nášho oddelenia sa zúčastňujú na verejných vystúpeniach, kultúrnych brigádach, spoločenských udalostiach, interných a verejných koncertoch, akordeónových školských prehliadkach, úspešne sa realizovali v sólovej a komornej hre na Medzinárodnom festivale Mussette festival Golden tango Rajecké Teplice.
Hru na akordeóne vyučujú:
Mgr. Zuzana Ševčíková, DiS. art
PaedDr. Ľubica Kotlebová, DiS. art
Mgr. Dana Klenová, DiS. art

SPEVÁCKE ODDELENIE

„Spev je najprirodzenejším a najstarším prejavom kultúrneho dedičstva človeka.“
Na ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne má výučba spevu dlhoročnú tradíciu. Jej cieľom je citlivým spôsobom naučiť žiaka spevácku techniku a jej prirodzené použitie pri spievaní piesní. Má vzbudiť v deťoch hudobnú predstavivosť a od ranného detstva rozvíjať ich muzikalitu a talent. Tiež by mala byť motiváciou na využitie pri účinkovaní v rôznych speváckych zboroch, súboroch i pri iných aktivitách. Žiaci sa učia orientovať v rôznych hudobných žánroch ako napríklad klasický spev, muzikál, folklór a podobne. Za svojej existencie spevácke oddelenie vyslalo do sveta mnoho kvalitných spevákov, ktorí pôsobia nielen v domácich divadlách a súboroch ale aj na zahraničných svetových divadelných scénach.
Pedagógovia speváckeho oddelenia:
Martin Holúbek DiS. art.
Žofia Sekerková, DiS. art.
Anna Sýkorová, DiS. art.
Dobroslava Švajdová, DiS. art.
Mária Švajdová, DiS. art.
Bc. Lucia Matúšková

ODDELENIE HUDOBNEJ NÁUKY

Hudobná náuka je pre najmenších jedným z ich prvých krokov na ZUŠ. Žiaci hravou formou získavajú základné hudobné poznatky a postupne sa oboznamujú so svetom hudby. Počas neho sa žiaci môžu rozhodnúť, na aký nástroj budú chcieť hrať. V druhom polroku pribúda hra na zvolenom nástroji. Štúdium hudobnej náuky sa ukončuje v siedmom ročníku štúdia. Hudba sa stala každodenným fenoménom, ktorý preniká do cítenia i tých najmenších. Človek je vystavený jej účinkom a inak ich prežíva, ak bol na jej pochopenie pripravený. Úlohou pedagógov hudobnej náuky je vychovávať žiakov hudby najdostupnejšími prostriedkami, odovzdávať im teoretické poznatky a utvárať podmienky smerujúce k hudobnej produkcii a nástrojovej interpretácii hudobného diela, a ku vnímaniu hudby. Pedagógovia sú organizovaní v predmetovej komisii, ktorá zabezpečuje ďalší odborný a metodický rast učiteľov prostredníctvom odborných metodických seminárov a tvorivých dielní. Spolupracujú s Rodičovským združením, organizujú absolventské zájazdy, operné predstavenia, hudobné exkurzie pre žiakov.

 

HUDOBNÉ TELESÁ

Hudba je predovšetkým komunikácia a máloktorá ľudská činnosť nám poskytuje toľko ušľachtilého potešenia z komunikácie, ako zážitok zdieľaného hudobného prejavu.Na našej škole pripisujeme spoločnému muzicírovaniu kľúčovú úlohu. Žiaci majú príležitosť zapojiť sa do veľkých hudobných telies, ale aj pod vedením skúsených pedagógov, aktívnych komorných umelcov, vytvárať telesá nové. V tomto období pôsobia na škole dva sláčikové orchestre, folklórny spevácky zbor, dychový orchester Dollsband, pop-rocková kapela, dva gitarové súbory, saxofónový kvartet, súbor zobcových fláut, akordeónový súbor a cimbalovka. Mnohí pedagógovia bežne vytvárajú vo svojich triedach malé komorné telesá vhodných žiakov. Úzko spolupracujeme s Komorným orchestrom mesta Trenčín, ktorý pôvodne vznikol na našej škole a pôsobia v ňom naši pedagógovia, bývalí žiaci a niekoľko súčasných žiakov.