HUDOBNÝ ODBOR

Hudobný odbor je najstarším vyučovaným odborom na škole, škála študijných predmetov zahŕňa takmer všetky tradičné hudobné nástroje, používané v klasických, folklórnych, popových a džezových zoskupeniach. Odbor je organizovaný do 8 hlavných oddelení:

  • klavírne
  • strunové
  • dychové
  • bicie nástroje
  • akordeónové
  • spevácke
  • hudobná náuka
  • hudobné telesá

Hudobný odbor poriada množstvo interných a verejných akcií v rámci školského života, ale aj v rámci kultúrneho diania v meste Trenčín a v regióne. Najlepší žiaci sa každoročne úspešne zúčastňujú na súťažiach, niektorí pokračujú v štúdiu na konzervatóriách nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

KLAVÍRNE ODDELENIE

Vyučovanie hry na klavíri v našom meste má korene v r. 1933, keď sa tomuto povolaniu začala venovať Margita Dubnicayová, ďalej pokračovala v tejto pedagogickej činnosti Ida Gallová-Brunovská. Počas 70 rokov pôsobenia klavírneho oddelenia na ZUŠ v Trenčíne sa vystriedalo veľké množstvo výnimočných klavírnych pedagógov. Výsledky zo súťaží a množstvo absolventov prijatých na konzervatóriá sú živým svedectvom o ich svedomitej a odbornej práci.
MgA. Samuel Bánovec
PaedDr. Zuzana Fischerová, PhD.
Milica Ilčíková, DiS. art.
Mgr. Peter Ježík, DiS. art.
Mgr. Radim Kozáček
Mgr. Jozef Kudla, DiS. art.
Mgr. Jana Kucharovicová
PaedDr. Lenka Sijková Sopoligová – vedúca oddelenia
Veronika Soukupová, DiS. art.
Dagmar Šedivá, DiS. art.
Mgr. Zuzana Ševčíková
Bc. Tomáš Švajda, DiS. art.
Adela Vallová, DiS. art.

SLÁČIKOVÉ ODDELENIE

Sláčikové oddelenie poskytuje umelecké vzdelanie v hre na husliach, viole, violončele a kontrabase. Vyučovanie prebieha individuálnou formou. Od 3. ročníka pribúdajú kolektívne predmety – hra v súbore, hra v orchestri, komorná hra, ľudová hudba. Cieľom štúdia je poskytnúť možnosť rozvoja deťom, u ktorých je prirodzená muzikalita a fyzické predpoklady pre hru na nástroji. Dôležitú úlohu zohráva vzťah žiaka k nástroju, vzťah učiteľa a žiaka, aby bol čo najprirodzenejší a otvorený k napredovaniu v hre na nástroji a samozrejme dobrá spolupráca s rodičmi.
Hra na husliach, violončele, viole a kontrabase
Viac ako 500 rokov sú husle jedným z najvýznamnejších hudobných nástrojov v európskej klasickej kultúre i v našom folklóre. Hra na husliach je veľkou výzvou. Kladie vysoké požiadavky na schopnosti študenta i na metódy pedagóga. Naša škola už od svojho vzniku tieto nároky plne uspokojuje. Celý rad úspešných absolventov je toho dôkazom. Napríklad Peter Zajíček, umelecký vedúci súboru Musica Aeterna, alebo dirigent Oliver Dohnányi. Sme na nich pyšní, ale samozrejme nie je jediným cieľom základného umeleckého školstva vychovávať virtuózov. Veľké množstvo našich žiakov, i keď si nevyberú profesionálnu kariéru, sa venuje nadšenému muzicírovaniu v amatérskej rovine. Príkladom je Komorný orchester mesta Trenčín, ktorý už 29 rokov obohacuje kultúru v meste i v regióne. Založili ho žiaci a pedagógovia husľovej hry našej ZUŠ. Vedený bol a je našimi učiteľmi. Takisto početné a úspešné folklórne telesá, ako sú Trenčan, Družba, Kornička, Radosť a iné sa práve vďaka našim huslistom tešia dobrému „zdraviu“ a popularite.
Hru na husliach, violončele a viole vyučujú:
Ondrej Bičan, DiS. art.
Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD.
Alena Piatková, DiS. art.
PaedDr. Martina Skovajsová
Bc. Veronika Staňková, DiS. art. – vedúca oddelenia
Matej Tkáč
Ľubica Zajacová, DiS. art.
Róbert Zemene, DiS. art.

GITAROVÉ ODDELENIE

žánroch. Výučba v gitarovom oddelení je zameraná hlavne na štúdium hry na klasickej gitare, ktorá je nenahraditeľným vstupom do gitarového sveta. Gitaristi pri štúdiu získavajú neoceniteľné znalosti ako je napríklad tvorba tónu, správne postavenie rúk, správne držanie nástroja a mnohé iné zručnosti a vedomosti. Na základe postupného a cieľavedomého odborno-pedagogického vedenia môžu študenti pokračovať v štúdiu gitary na konzervatóriách, prípadne na hudobno–pedagogických fakultách.
Po získaní základných znalostí z klasickej gitary, niektorí žiaci prejavujúci záujem o elektrickú gitaru alebo basovú gitaru, pokračujú v štúdiu na týchto nástrojoch. Hrajú v školskej hudobnej skupine alebo v big bande, kde sa venujú populárnej a džezovej hudbe.
Hru na gitare vyučujú:
Jaroslav Oliš, DiS. art. – vedúci oddelenia
Mgr. Michal Orechovský
Marek Piliš, DiS. art.
Martin Pleva

Hra na cimbale

Cimbal na ZUŠ Karola Pádivého študuje už 12 žiakov, čo je v priebehu 4 rokov nárast o 10 žiakov. Keďže žiaci aj pedagóg potrebujú pri výučbe kvalitný nástroj, vedenie ZUŠ sa rozhodlo v roku 2015 zakúpiť nový cimbal. Po prehodnotení rôznych ponúk sme sa rozhodli pre cimbal z firmy Bohák, ktorá sídli pri Liptovskom Mikuláši. Cimbal stál nemalé finančné prostriedky, takže vedenie ZUŠ poprosilo rodičovskú radu, či by sa na kúpe nového nástroja neangažovali. Rodičovská rada teda odsúhlasila určité finančné prostriedky, vďaka ktorým sa kúpa mohla zrealizovať. Touto cestou by sme im chceli poďakovať. Ostatné finančné prostriedky išli z 2% dane. Dúfame, že nástroj nám bude dlhé roky dobre slúžiť.
Hru na cimbale vyučuje Mgr. Andrej Staňo.

DYCHOVÉ ODDELENIE

Dychové oddelenie vyučuje širokú škálu nástrojov: hru na zobcovej flaute, na priečnej flaute, na klarinete, saxofóne, plechových dychových nástrojoch. Žiaci sú vyučovaní podľa platných učebných plánov a osnov a školského vzdelávacieho programu. Po ukončení štúdia žiaci ovládajú hru na nástroji v rozmedzí náročnosti základného umeleckého školstva. Sú schopní interpretovať samostatne skladby sólové, hrať v komorných a orchestrálnych zoskupeniach. Hra na dychových nástrojoch ponúka žiakom možnosť rozvíjať svoje umelecké vlohy, zdokonaľovať zručnosti, prehlbovať emocionálnu inteligenciu a v neposlednom rade skvalitňovať seba ako osobnosť.
V dychovom oddelení vyučujú:
Ľubomír Adamko, DiS. art.
Jozef Brindzák, DiS. art.
Mgr. Dušan Kička, DiS. art.
Eva Kršková, DiS. art. – vedúca oddelenia
Jan Pochop, DiS.
Ludvík Soukup, DiS. art.

ODDELENIE BICÍCH NÁSTROJOV

Hra na bicie nástroje sa v poslednom období teší stále väčšej a väčšej obľube u detí a mládeže. Z tohto dôvodu sme aj u nás prispôsobili metodiku a vyučujeme hru na bicie nástroje prevažne na celej súprave, čiže nevyučujeme klasické bicie nástroje jednotlivo tak, ako tomu bolo v minulosti. Všetkých bubeníkov teda pripravujeme na hru v kapele, orchestri, nahrávacom štúdiu, na veľké pódiá alebo na malé hudobné kluby – hrať rôzne žánre ako jazz, blues, funky, afrocuban, hip-hop, punk alebo metal…
Výučba je individuálna, v rámci hodiny preberáme techniku hry, potrebnú teóriu i praktické ukážky.
Hru na bicie nástroje vyučujú:
Ján Hodál, DiS. art.
Vladimír Martinek, DiS. art.

AKORDEÓNOVÉ ODDELENIE

Akordeónové oddelenie na ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne tvorí súčasť hudobného odboru od vzniku školy.
Štúdium hry na akordeóne vzdeláva žiaka umelecky, individuálny prístup pedagóga ku každému žiakovi podľa osobných daností a stupňa jeho technickej a umeleckej vyspelosti podnecuje žiaka tvorivo uplatniť zručnosti, schopnosti a vedomosti, ktoré získa štúdiom predmetov kompletného vzdelávacieho programu vo svojom individuálnom umeleckom prejave a práci. Cieľom práce pedagóga je naučiť žiaka hrať na akordeóne na úrovni primeranej veku, získavať skúsenosti v praktickej hre i v komorných zoskupeniach, prebúdzať jeho hudobnú predstavivosť, formovať inštrumentálne návyky, získavať skúsenosti v praktickej a komornej hre, naučiť dieťa hudbu pochopiť a milovať – objaviť krásny svet.
Žiaci nášho oddelenia sa zúčastňujú na verejných vystúpeniach, kultúrnych brigádach, spoločenských udalostiach, interných a verejných koncertoch, akordeónových školských prehliadkach, úspešne sa realizovali v sólovej a komornej hre na Medzinárodnom festivale Mussette festival Golden tango Rajecké Teplice.
Hru na akordeóne vyučujú:
Mgr. Dana Klenová, DiS. art.
PaedDr. Ľubica Kotlebová, DiS. art. – vedúca oddelenia
Mgr. Zuzana Ševčíková, DiS. art.

SPEVÁCKE ODDELENIE

„Spev je najprirodzenejším a najstarším prejavom kultúrneho dedičstva človeka.“
Na ZUŠ K. Pádivého v Trenčíne má výučba spevu dlhoročnú tradíciu. Jej cieľom je citlivým spôsobom naučiť žiaka spevácku techniku a jej prirodzené použitie pri spievaní piesní. Má vzbudiť v deťoch hudobnú predstavivosť a od ranného detstva rozvíjať ich muzikalitu a talent. Tiež by mala byť motiváciou na využitie pri účinkovaní v rôznych speváckych zboroch, súboroch i pri iných aktivitách. Žiaci sa učia orientovať v rôznych hudobných žánroch ako napríklad klasický spev, muzikál, folklór a podobne. Za svojej existencie spevácke oddelenie vyslalo do sveta mnoho kvalitných spevákov, ktorí pôsobia nielen v domácich divadlách a súboroch ale aj na zahraničných svetových divadelných scénach.
Spev vyučujú:
Ľudmila Čahojová, DiS. art.
Martin Holúbek DiS. art.
Bc. Lucia Matúšová
Žofia Opatovská, DiS. art. – vedúca oddelenia
Dobroslava Švajdová, DiS. art.
Mária Švajdová, DiS. art.

ODDELENIE HUDOBNEJ NÁUKY

Hudobná náuka je pre najmenších jedným z ich prvých krokov na ZUŠ. Žiaci hravou formou získavajú základné hudobné poznatky a postupne sa oboznamujú so svetom hudby. Hudobná náuka sa vyučuje od začiatku prípravného štúdia súbežne s hrou na hudobný nástroj. Hudba sa stala každodenným fenoménom, ktorý preniká do cítenia i tých najmenších. Človek je vystavený jej účinkom a inak ich prežíva, ak bol na jej pochopenie pripravený. Úlohou pedagógov hudobnej náuky je vychovávať žiakov hudby najdostupnejšími prostriedkami, odovzdávať im teoretické poznatky a utvárať podmienky smerujúce k hudobnej produkcii a nástrojovej interpretácii hudobného diela a ku vnímaniu hudby. Pedagógovia sú organizovaní v predmetovej komisii, ktorá zabezpečuje ďalší odborný a metodický rast učiteľov prostredníctvom odborných metodických seminárov a tvorivých dielní. Pedagógovia spolupracujú s Rodičovským združením, organizujú absolventské zájazdy, operné predstavenia, hudobné exkurzie pre žiakov.
Hudobnú náuku vyučujú:
Mgr. art. Kristína Hlistová, ArtD.
PaedDr. Ľubica Kotlebová, DiS. art. – vedúca oddelenia
PaedDr. Alica Orságová
Mgr. Zuzana Ševčíková, DiS. art.

 

HUDOBNÉ TELESÁ

Hudba je predovšetkým komunikácia a máloktorá ľudská činnosť nám poskytuje toľko ušľachtilého potešenia z komunikácie, ako zážitok zdieľaného hudobného prejavu.Na našej škole pripisujeme spoločnému muzicírovaniu kľúčovú úlohu. Žiaci majú príležitosť zapojiť sa do veľkých hudobných telies, ale aj pod vedením skúsených pedagógov, aktívnych komorných umelcov, vytvárať telesá nové. V tomto období pôsobia na škole štyri sláčikové orchestre, spevácky zbor, dychový orchester Dollsband, pop-rocková kapela, dva gitarové súbory a ľudová hudba . Mnohí pedagógovia bežne vytvárajú vo svojich triedach malé komorné telesá vhodných žiakov. Úzko spolupracujeme s Komorným orchestrom mesta Trenčín, ktorý pôvodne vznikol na našej škole a pôsobia v ňom naši pedagógovia, bývalí žiaci a niekoľko súčasných žiakov.

 

Gitarový súbor
Gitarový súbor pôsobí na škole pod vedením Michala Orechovského od roku 2008. Od tohto roku sa  v ňom vystriedalo množstvo deti v obsadení 6 až 8 gitár. Prešlo mnohými štýlovými i personálnymi zmenami.  Je alternatívu komornej hry spracovanú v netradičnom zložení. Inštrumentálna hra klasickej gitary je doplnená o spev, zvuk elektrickej gitary či perkusie. To všetko v závislosti od aktuálneho obsadenia a repertoáru. Deťom sa otvára možnosť rytmického a melodického rozvoja. Vyskúšajú si postupy vzniku nových aranžmánov. Spoznajú hudobne štýly a stanú sa súčasťou nového zvuku v ktorom vzniká priestor pre vlastne nápady.

Veselé struny
Sláčikový súbor vznikol v roku 2015 pod vedením Ondreja Bičana Dis. art., klavírny doprovod MgA. Samuel Bánovec.
Skúšky mávame raz týždenne jednu vyučovaciu hodinu.
Hráčmi sú žiaci našej školy rôzneho veku.
Členovia:
Ema Hoťková, Matej Mokráň, Matej Marchot, Martin Gavenda, Tomáš Kaščák, Matej Slovák, Karol Slovák, Denis Cabala (saxofon).
Repertoár:
Svetoznáme skladby a melódie modernej, ľudovej i klasickej hudby.
Vystúpenia:
Súbor pravidelne vystupuje na verejných kocertoch školy (Jazzový, Na ľudovú notu, Vianočný), ale i na vernisážach a súťažiach.
Úspechy:
V roku 2019 reprezentoval súbor našu školu na krajskej súťaži „Divertimento musicale“, kde získal strieborné pásmo.