LITERÁRNO-DRAMATICKÝ ODBOR

Literárno-dramatický odbor je syntetizujúcim odborom rovnako ako je divadlo syntetickým umením. Žiak sa rozvíja predovšetkým dramatickými, pohybovými, rečovými, prednesovými a slovesnými tvorivými činnosťami, ďalej hrou s bábkou, ako aj vlastným písaným slovom.

Štúdium je charakteristické prepojením kolektívnych aktivít a individuálneho vyučovania. Kolektívne či skupinové vyučovanie je určujúce pri štúdiu v literárno-dramatickom odbore. Žiaci sa učia navzájom komunikovať, spolupracovať, ako aj správne reagovať na rôzne životné situácie, ktoré stvárňujú v dramatických činnostiach a hrách. Učia sa sústredene pracovať a odbúravať rôzne bloky spôsobené trémou či nervozitou z vystupovania pred publikom. Prostredníctvom hravých slovných, pohybových či dramatických aktivít si komplexne rozvíjajú svoju osobnosť a prehlbujú vedomosti zo všetkých oblastí života. Deje sa to cielene v predmetoch Dramatická príprava, Dramatika a slovesnosť, Pohyb, Práca v súbore, Základy dramatickej tvorby a Dejiny dramatickej tvorby.

Vyučovanie v malých skupinkách umožňuje venovať sa každému žiakovi osobitne a rozvíjať tak jeho hlasové, rečové a vyjadrovacie schopnosti. Toto je nevyhnutné pri výučbe predmetov Prednes, Umelecký prednes, Hlasová príprava, či Individuálna príprava pri žiakoch pripravujúcich sa na prijímacie skúšky na stredné či vysoké školy umeleckého zamerania.
Prostredníctvom širokospektrálnych umeleckých činností pedagóg vedome krôčik po krôčiku odhaľuje a rozvíja herecké nadanie žiakov, prehlbuje ich dramatické, literárne a prednesové schopnosti a prebúdza v nich lásku k divadlu, ako aj k umeniu v širšom zmysle slova.

Modernizácia priestorov literárno-dramatického odboru
V súčasnosti prebieha na našej škole modernizácia zastaralých priestorov bývalej knižnice, v súčasnosti vyučovacích tried LDO. Učebne sú rozdelené na dve triedy – jedna zrkadlová, ktorá slúži na pohybové dramatické stvárnenie a druhá javisková, ktorá umožňuje žiakom zhostiť sa práce na divadelnom pódiu. Javisková miestnosť prešla kompletnou rekonštrukciou, a to nie len výstavbou samotného divadelného javiska ale aj doplneným svetelnej a zvukovej techniky.
V spolupráci s výtvarným odborom bol LDO doplnený o bábkoherecký paraván, samotné bábky a maňušky, ktoré žiaci s obľubou používajú pri svojich prezentáciach.

ÚSPECHY A OCENENIA LDO