VÝTVARNÝ ODBOR

Výtvarný odbor vždy patril medzi úspešné odbory, o ktoré je stále veľký záujem. Každé umelecké dielko, ktoré tu vznikne nesie znaky originality. Stroj nevie nahradiť cit či ducha, ktoré zachytí autor svojou rukou, preto majú obrázky pre nás takú hodnotu.
Pozývame vás na stretnutia s výtvarným umením.

ATELIÉR TEXTILNEJ TVORBY

Mgr. Eva Kulhánková
Vo svojej pedagogickej práci sa snaží preniesť radosť zo vzniknutého dielka aj na svojich malých výtvarníkov a svojimi skúsenosťami inšpirovať študentov v kresbe, maľbe, grafike, keramike a textilných technikách, šitiu, tkaniu na rámoch a výrobe bábok.
Od 1. ročníka 2. časti I. stupňa základného štúdia je možné pridať 12 hodín ročne na špecializované vyučovanie, preto sa v jej ateléri deti venujú textilnej tvorbe, skúmajú tvarové a farebné vzťahy textilu, hľadajú zaujímavé textilné štruktúry a vytvárajú textilné objekty.

ATELIÉR ANIMOVANEJ TVORBY

Mgr. Ján Meško
Žiaci sa zoznamujú so základmi tvorby animácie, postupne získavajú pochopenie jej použitia v oblastiach, kde sa predpokladá vizualizácia a oživenie plošných či priestorových scén. Učia sa zvládať hmotu, kresbu alebo koláž v priestore a v čase z hľadiska princípov animácie. Osvojujú si základy časovej perspektívy a priestorovej predstavivosti zobrazovanej témy. Osvetľujú a zobrazujú scénu pomocou virtuálnej kamery na základe vlastných scenárov a dramaturgie. Pri tvorbe sa kladie dôraz na výtvarnú kreativitu, komunikatívnosť, technickú zručnosť a nápaditosť v hľadaní nových riešení a ich uplatnenie v konkrétnych situáciach. Pracujeme s nápadom, jeho realizácia sa mení, k niečomu dospieva. Nachádzame sa v čase a priestore v ktorom nie je nič stále. Mladý tvorca sa statickým médiom fotografie sa snaží rozpohybovať dej, nápad, myšlienku… Z formy komiksu, papierovej skladačky, plastického modelu, žiaci prechádzajú do krátkeho gifu a animácie.

ATELIÉR GRAFIKY

Mgr. Veronika Záhradníková
Princíp reakcie na vonkajšie i vnútorné podnety človeka sa snaží aplikovať do pedagogického procesu. Cieľom jej výučby je nielen posilnenie výtvarnej gramotnosti žiaka, ale predovšetkým upriamenie pozornosti na dieťa ako na tvorcu, ktoré prostredníctvom reflektovania seba i ostatných dokáže vytvárať vizuálne zaujímavé a obsahovo hodnotné výtvarné výpovede. Výtvarná tvorba v ateliéri často vychádza z pokusov a experimentovania.

ATELIÉR MAĽBY

vyučujú Mgr. Eugen Finkei, Bc. Alexander Salviany

Väčšina učiteľov vo výtvarnom odbore sa venuje maľbe. Učaril im farebný svet. Čerpajú námety z každodenného života, z prírody, z histórie, z biblických dejín, ktoré štylizujú, pretvárajú do vlastnej podoby vnímania sveta.
Svoje skúsenosti sa snažia odovzdávať deťom a tým vzbudzovať v nich lásku, vnímavosť a pozitívny vzťah ku všetkému krásnemu, dobrému, a všetkému okolo nás, aby tento svet bol krajší, lepší a ľudskejší.

ATELIÉR ALTERNATÍVNEJ MAĽBY

PaedDr. Zuzana Baranovič Janíčková
Špecifikuje sa na maľbu samotnú a jej techniky. Fenomén „maľovania“ ako spôsob emocionálneho výtvarného prejavu, sa žiaci učia vnímať v jeho mnohorakých podobách: ako zobrazujúce, intímne, abstraktné, či monumentálne. Základným vyjadrovacím prostriedkom je farba, svetlo, tieň ,tvar…. Podľa materiálu a techniky maľby sa učia pracovať na suchých a mokrých technikách. V suchých techníkách sa učíme narábať s pastelmi polomastnými a suchými. V mokrých technikách je to olejomaľba, tempera, gvaš, pastel, akvarel a podobne. Ateliér sa snaží o skĺbenie viacerých techník . Využíva poznatky z iných druhov výtvarného umenia ako grafiky , kresby a sochárstva. Pracuje s rôznorodými materiálmi: štruktúrami, pieskom, prírodninami, 3D materiálmi, lepidlom, kovom, drevom…

ATELIÉR OBJEKTOVEJ TVORBY A GRAFIKY

Mgr. art. Eliška Kapušová Skybová
Pani učiteľka Mgr. art. Eliška Kapušová Skybová sa v ateliéri chce venovať grafike, ktorú vyštudovala ako profilový odbor voľnej grafiky na Akadémií umení v Banskej Bystrici. Vo  svojich dielach taktiež pracuje s jednou z mnohých grafických techník, ktorou je linoryt. Aktívne tvorí a vystavuje svoje diela v štátnych galériach a je členkou Umeleckej besedy slovenskej, ktorá je najstarším umeleckým spolkom na Slovensku.

Pod pojmom grafika, ktorý je odvodený od gréckeho slova „grafein“, čo znamená písať alebo kresliť, rozumieme v širšom zmysle slova transponovanie videných alebo zažitých foriem do sústavy línií, bodov a plôch. Žiaci sa tu naučia tvorivo pretransformovať svoju vlastnú voľnú kresbu remeselným spracúvaním v príslušnom materiáli s cieľom zhotoviť odtlačok, čiže rozmnožiť dielo na určitý počet exemplárov. Vďaka niekoľkým veľkým umeleckým osobnostiam, ktoré práve v grafike našli svoj najvlastnejší výraz sa grafika stala nezávislým odvetvím na pôde výtvarného umenia.Neskôr sa grafika začala deliť na pôvodnú a reprodukčnú a jednak na grafiku voľnú a úžitkovú. Ustavičná polarizácia medzi týmito polohami sa prelína celými dejinami grafiky až do moderných čias. Žiaci týmito dejinami a veľkými osobnosťami budú mať možnosť prejsť na hodinách výtvarnej u pani učiteľky a taktiež aj mnohými grafickými technikami, ktoré budú realizovať v rámci možností školy a zložitejšími a náročnejšími technikami sa oboznámia na úrovni teórie, na množstvách ukážok a zaujímavých dokumentárnych, či životopisných filmoch o samotných výtvarných osobnostiach grafiky.

Objektové umenie (objektová tvorba) je program stojaci bokom tradičných foriem tvorenia. Nachádza sa niekde na pomedzí medzi maliarstvom a sochárstvom, medzi kolážou a priestorovým tvarom. Objektová tvorba žiakom ponúka inú možnosť sebavyjadrenia s neobvyklým emotívnym odkazom. Pri vytváraní objektov na hodinách výtvarnej budú používať nezvyklé materiály a špecifické tvárne postupy ako napríklad lepenie, montovanie, drôtovanie, priestorové konštruovanie, či už v interiéri alebo v exteriéri, práca s odpadovým materiálom, či svetelným objektom atd. Objektové umenie okrem rozmanitých výrazových možností sa snaží o aktívnejší a citlivejší vzťah k „svetu vecí“. Objekt je vec alebo súbor vecí vyčlenený z bežného významu a vtiahnutý do nových súvislostí, kde je nosičom najrôznejších odkazov a prostriedkom komunikácie medzi tvorcom a vnímateľom. Dôležitou súčasťou objektovej tvorby v edukačnom procese na výtvarnej u p.učiteľky je obrazotvornosť, predstavivosť a fantázia (imaginácia). Imaginácia zahrňuje taktiež denné snenie, schopnosť vymýšľať či domýšľať príbehy atd. Snaží sa uchovať si v pamäti zrakové, hmatové a sluchové dojmy a neskôr si ich vybaviť ako predstavy. Žiaci na tomto základe môžu byť schopní vidieť, čo sa ešte nestalo a možno ani nikdy nestane. Snahou na hodinách výtvarnej bude v žiakoch rozvíjať túto schopnosť, to znamená pomáhať im na spolupodieľaní sa a nahliadnutí za bránami ľudského kultúrneho bohatstva.

Pani učiteľka sa teší na svojich žiakov a na ich výnimočné a tvorivé chvíle, kedy spoločnými silami sa v každom z nás aktivizuje záujem, fantázia, city, zmysly a myseľ, ktorá nás vyburcuje k výtvarnej činnosti.